Vedtægter Slagelse

Skrevet af Allan Madsen, webmaster til .

Vedtægter for POLITIPENSIONISTERNE Lokalafdeling Slagelse

                                           § 1           Navn og hjemsted          
Foreningens navn og hjemsted er Politipensionisterne, lokalafdeling Slagelse.

               Foreningens hjemsted er formandens bopæl.

§ 2           Formål

               Foreningen er en partipolitisk uafhængig sammenslutning af pensionerede tjeneste-

               mænd fra Politiforbundet i Danmark samt pensionerede medlemmer fra politiet og

              domstolenes tjenestemandsforeningog deres ægtefæller/samlevere.

               Foreningen har blandt andet til formål at:

-          være bindeled mellem medlemmerne og Landsforeningen,

varetage medlemmernes økonomiske interesser i henseende til pension

og andre sociale forhold i nært samarbejde med Landsforeningen og an-

dre statslige pensionistforeninger,

-          fastholde et nært tilknytningsforhold til de faglige organisationer,

-          koordinere og aktivere foreningsarbejdet ved blandt andet meddelelser i

DANSK POLITI og STATSPENSIONISTEN og fremme indlæg fra med-lemmerne til optagelse i samme medlemsblade,

-          opretholde og fremme et fortsat godt kammeratskab ved afholdelse af mø-

der, selskabelige sammenkomster og andre aktiviteter for medlemmerne til

styrkelse af sammenholdet og til fjernelse af ensomhedsfølelse.

§ 3           Medlemmerne.

               Som medlem kan optages enhver, der har gjort tjeneste i Slagelse eller som har bopæl i

               Slagelse kommune samt deres ægtefæller/samlevere, som vil efterleve denne vedtægt og

               som er medlemmer af POLITIPENSIONISTERNE.

                 Passive medlemmer

                 Som passive medlemmer i foreningen kan optages alle tidligere ansatte ved

                politiet.

                 Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke modtage valg til tillidsposter.

                 Passive medlemmer kan pålægges et kontingent til foreningen.

§ 4             Tilslutning til Landsforeningen.

                  Indmeldelse i Landsforeningen kan ske gennem herværende forening eller ved direkte

                 henvendelse til Landsforeningen.

§ 5           Udmeldelse.

                 Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et

                 kalenderår.

§ 6           Kontingent.

                 Kontingentet til foreningen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling.

                 Kontingentet dækker et kalenderår og betales helårligt forud og skal være foreningen i

                 hænde senest den 15. marts.

§ 7           Bestyrelsen

                 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges på den ordinære

                 generalforsamling, således at formanden afgår lige år og kasserer og sekretær på ulige år.

                 Desuden vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

                 Bestyrelsesarbejde.

                 Kassereren fører foreningens regnskab.

               Foreningens pengebeholdning placeres efter bestyrelsens skøn.

                 Regnskabet følger kalenderåret.

                 Sekretæren fører bestyrelsens forhandlingsprotokol og medlemsliste.

§ 8           Generalforsamling.

                 Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes én

                 Gang årligt i januar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse

                 på POLITIPENSIONISTERNES hjemmeside WWW.politipensionisterne.dk samt

                 ved udsendelse af mail til medlemmer, der har oplyst mailadresse til foreningen.

                 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. 1) Valg af dirigent.
  2. 2) Godkendelse af fuldmagter.
  3. 3) Formandens beretning.
  4. 4) Kassereren aflægger regnskab.
  5. 5) Fastsættelse af kontingent.
  6. 6) Valg af formand (lige år) kasserer og sekretær (ulige år).
  7. 7) Valg af bestyrelsessuppleanter.
  8. 8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  9. 9) Indkomne forslag.
  10. 10) Eventuelt.

                 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14

                 dage før dens afholdelse.

                 Et medlem kan møde med 1 fuldmagt.

                 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

                 Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 stemmers flertal.

                 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen

                 eller ¼ af medlemmerne forlanger det.

                 Skriftlig begæring herom indsendes til formanden med oplysning om, hvilke sager der

                 ønskes behandlet.

                 Den ekstraordinære generalforsamling varsles skriftlig og skal afholdes senest 3 uger

                 efter begæringens fremsættelse.

§ 9           Foreningens ophævelse.

                 Foreningen kan kun ophæves når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stemmer for det.

                 Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt ved den indkaldte generalforsamling, indkaldes

                 snarest til ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophævelse som eneste punkt

                 på dagsordenen. 2/3 af de fremmødte kan ved skriftlig afstemning afgøre spørgsmålet                                  

                 om foreningens ophævelse.

                 Ved foreningens ophævelse skal foreningens aktiver tilfalde POLITIPENSIONISTERNE

§ 10         Ikrafttræden.                          

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. februar 2013.

Medlemsliste

contactsHer finder du kontaktoplysninger på medlemmerne af polpens.
Du kan rette dine oplysninger, opdaterer foto og baggrund på din side.

Klik på "Opdater denne profil"/"Opdater din profil".


Opdater dine oplysninger

picsBaggrundsbilledet kan du vælge fra et fra hjemmesiden eller du kan uploade et fra din egen samling.
Kontaktbilledet opdateres under "Foto af dig", og
dine oplysninger, navn, brugernavn, mailadresse og password kan du ændre under "Kontakt oplysninger"